İlköğretim ve lise Bursluluk Sınavı ze zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?

tarafından
28
İlköğretim ve lise Bursluluk Sınavı ze zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?

Her yıl yapılan ve kısa adı İOKBS olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu yıl da 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak  03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacak.

İOKBS, Türkiye geneli tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuruları Ne Zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girmek isteyen adayların sınav başvurusunu 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Ayrıca şartları taşıyan öğrencilerin başvurusunun okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylatmaları gerekiyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girmek isteyen adayların aşağıdaki başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor:

1- Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

2- Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.

3- Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan İOKBS’ye başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvuruları; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle malî durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığı, okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” nu komisyon üyelerince de imzalanmasından sonra okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta
sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.