LGS nasıl değerlendiriliyor? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

tarafından
39
LGS nasıl değerlendiriliyor? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde
hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde
edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci
sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma
kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren
bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt
testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı
Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki
diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı
standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla
çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak
suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve
6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen
öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo–2
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
10.2. Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir
puan dağılımına dönüştürülecektir.

𝑇𝐴𝑆𝑃 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙. + 𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙.
𝑇𝐴𝑆𝑃 : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒
: Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı
𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Ağırlıklı Standart Puanı
𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙.
: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı
𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙 : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı
Ham Puan (HP) Hesaplaması
𝑯𝑷𝑿𝒊 = Öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑋𝑖 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 −
Öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑋𝑖 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑌𝑎𝑛𝑙𝚤ş 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
3
𝑋𝑖
: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Yabancı Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.
𝑯𝑷𝑿𝒊
: Öğrencinin 𝑋𝑖 Testi Ham Puanı
Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması:
𝑺𝑷𝑿𝒊 = 10 × (
𝐻𝑃𝑋𝑖 − 𝑂𝑟𝑡𝑋𝑖
𝑆𝑠𝑋𝑖
) + 50
𝑺𝑷𝑿𝒊
: 𝑋𝑖 Testinden Alınacak Standart Puan
𝑶𝒓𝒕𝑿𝒊
: 𝑋𝑖 Testinin Ham Puan Ortalaması
𝑺𝒔𝑿𝒊
: 𝑋𝑖 Testinin Standart Sapması
𝑨𝑺𝑷𝑿𝒊 = 𝑺𝑷𝑿𝒊 × 𝑨𝒌𝑿𝒊
𝑨𝑺𝑷𝑿𝒊
: 𝑋𝑖
Testi Ağırlıklı Standart Puanı
𝑨𝒌𝑿𝒊
: 𝑋𝑖
Testi Ağırlık Katsayısı

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
𝑀𝑆𝑃 = 100 +
400 ×(𝑇𝐴𝑆𝑃−𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘 𝑇𝐴𝑆𝑃)
𝐸𝑛 𝐵ü𝑦ü𝑘 𝑇𝐴𝑆𝑃− 𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘 𝑇𝐴𝑆𝑃
En Küçük TASP: Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en
küçük TASP
En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP
10.3. Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması
Muafiyet durumunda ASP hesaplaması aşağıdaki gibidir.
Yabancı Dil Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙.
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 = 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 +𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙.
𝑨𝑺𝑷𝒀𝒂𝒃.𝑫𝒊𝒍 = (
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘
) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 : Yabancı Dil testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinin ASP toplamı.
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒
: Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙.
: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙 : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu – 2022
Sayfa | 16
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ASP Hesaplaması
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 +𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙.
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 = 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 +𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙.
𝑨𝑺𝑷𝑫𝒊𝒏.𝑲ü𝒍. = (
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘
) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛.𝐾ü𝑙.
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil testlerinin ASP toplamı.
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil
testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒
: Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙.
: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙 : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testlerinden Muaf Olan Öğrencilerin Yabancı Dil ve Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi ASP Hesaplaması
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 + 𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 +𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 = 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒 +𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 + 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝
𝑨𝑺𝑷𝒀𝒂𝒃.𝑫𝒊𝒍 = (
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘
) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙
𝑨𝑺𝑷𝑫𝒊𝒏.𝑲ü𝒍. = (
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘
) × 𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛.𝐾ü𝑙.
𝑇öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 : Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinden muaf olan öğrencilerin Türkçe,
Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testlerinin ASP toplamı.
𝑇𝐸𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘 : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testlerinden alınabilecek en
büyük ASP toplamı.
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑇ü𝑟𝑘ç𝑒
: Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑀𝑎𝑡 : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐹𝑒𝑛 : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃İ𝑛𝑘𝚤𝑙𝑎𝑝 : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝐷𝑖𝑛 𝐾ü𝑙.
: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP
𝐸𝑁𝐵𝐴𝑆𝑃𝑌𝑎𝑏.𝐷𝑖𝑙 : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP