Peygamberimizin Hicri Yılbaşı duası

tarafından
112
Peygamberimizin Hicri Yılbaşı duası

Müslümanların kullandığı ve Peygamberimizin hicretini başlangıç olarak kabul eden Hicrî takvime göre bugün yeni bir yıla girildi. Ay’ın hareketlerine göre belirlenen Hicrî takvimin bir yıllık gün sayısı, Güneş sistemini esas alan Miladî takvimin gün sayısından 10 gün daha az. Bu nedenle İslam ümmeti Ramazan orucu, hac gibi ibadetlerini Miladî takvime göre her yıl 10 gün öne alarak ifa ediyor.

Risaletin daha başlarında inzal olan Müddessir Suresi’nde “Ve’r-rucze fehcur!” (Kötülükten uzaklaş!) ayet-i kerimesiyle içsel arınmaya; şirkten, nifaktan temizlenmeye çağrılan Peygamberimiz (s), risaletin 13. yılında bedenî olarak da hicret emriyle muhatap olacak ve yanında “yol arkadaşı” Hz. Ebu Bekir ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktı.

Ancak bu bir kaçış değildi. Aksine tevhidi, adaleti, özgürlüğü getirecek bir yolculuğu yüklenerek İslam toplumunun vahyin değerleriyle inşa edilebileceği bir mekânda vahyi yaygınlaştırma mücadelesini büyütmenin adıydı. Her şeyini bırakıp, yalnızca Allah’a adanma bilinciyle İslami mücadele etrafında kenetlenmenin sembolüydü. Ve işte bu nedenle “Her hicret bir inkılâptır!” diyecekti şehit Ali Şeriati…

Bu kutlu yolculuğu yüklenen tüm muhacirler için Rabbimiz şöyle buyuracaktı:

“Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde yerleşecek çok yer ve bolluk bulur. Kim, evinden Allah’a ve Rasulü’ne muhacir olarak çıkarsa, sonra da ölüm kendisine erişirse, muhakkak onun sevabı Allah’a düşer. Allah, bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Nisa Suresi, 4/100)

Onlar her şeylerinden vazgeçerek yola düşmüş ve ensar da her şeylerini paylaşarak büyük bir özveri ortaya koymuştu.

“Allah’ın yasakladığı şeylerden uzaklaşmaktır hicret.” (Buhari, Vahy, Hadis No: 10) diyen Peygamberimiz, yetiştirdiği Kur’an neslinin öcülüğünde hazırladığı İslam ordusuyla 10 yıl sonra muzaffer olarak Mekke’ye geri dönecek ve şirk dinini külliyen temizleyecekti.

HİCRÎ YILBAŞI DUÂSI

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği tarihe, seneye “Hicrî Yıl” denir. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için buna, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir.

Hicrî sene de mîladî ve rûmî tarihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer.

Ayların adları şunlardır:

Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebîül-ahir, Cemazil-evvel, Cemazil-ahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zil-kade, Zil-hicce.

Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslam aleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hristiyanlığın aslında bulunmayan, fakat sonradan kabûl edilen yılbaşı günü, onlara ait özel bir gündür…

Hz. Peygamberin Hicreti

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 53 yaşındayken Medîne’ye hicret etti. Bir hafta yolculuk yapıp mîladî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel’in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kuba köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cuma günü Medîne’ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yani hicretten 66 gün evvel, Müslümanların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu. Bu da, tarihçilere göre mîladın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cuma gününe rastladığı, Ahmed Ziya Beyin “Kozmoğrafya” kitabında yazılıdır. Kuba köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümanların yılbaşısı, yani hicrî sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabûl eden güneş yılına da “Hicrî-Şemsî Yıl” denir.

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya’nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teala o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emîn kılar.”

Şeyh Şihabüddin-i Sühreverdî’den menkûldür ki: “Her kim bu duayı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîra o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duayı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hamiş)

Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duayı, doğru olarak Arabî aslından, orijinalinden okumalıdır.

DUA

“Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-alemîn. Ves-salatü ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannanül-Mennan. Ve hazihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytanir-racîmi ve evliyaıhi, vel-avne ala hazihin-nefsil-emmareti bis-sûi vel-iştigale bima yukarribünî ileyke, ya zel-celali vel-ikram, bi-rahmetike ya erhamer-rahimîn. Ve sallallahü ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”


Meali ise şöyledir: “Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra,

“Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayatı devamlı olan, kullarına keremi ziyade, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

MANASI

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celal ve ikram sahibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle. [Sonunda tekrar salevat-ı şerîfe var].”

EY RABBİM BİZE YARDIM ET

Bugün kutlu yürüyüşün yıldönümü… Adanışın, özverinin, inkılâbın…

Ne mutlu ona ve bu kutlu yolda onunla birlikte yürüyenlere…

Rabbimiz, hicreti hayatlarında yaşayan yeryüzünün en ücra köşesindeki Müslümanların ve tüm İslam ümmetinin yeni yılını hayırlara vesile kılsın….
Rabbimiz, Esed’in katliamlarından kaçarak bir nevi muhacir konuma düşen Suriyeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

Rabbimiz, yeni bir yıla İsrail’in bombaları altında giren Gazzeli kardeşlerimize güç ve onur versin! Rabbimiz ateşkes anlaşmasını yeni imzalayan Morolu kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın, barışını daim eylesin

Rabbimiz, Arakan’da her türlü vahşete kurban giden Arakanlı kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin, onları çektikleri bu acılar karşısında Müslümanlara dik durmayı ve seslerini daha da yükseltmeyi nasip eylesin.

Rabbimiz, Somali’de, Darfur’da, Patani’de, Afganistan, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların çektiklri acı ve ızdırabın onların kurtuluşlarına vesile etsin.
Rabbimiz, özgürlüklerini kanlarıyla kazanmaya çalışan Mısır, Tunus, Libya ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki Müslümanların diktatörlerden kurtarılmasına yardım etsin

Rabbimiz Mavi Marmara’nın bereketini üzerimize rahmet olarak versin, bize yardım etsin….

Ey Rabbimiz biz sana inanır sana güvenir senden yardım isteriz ve ancak senin önünde eğiliriz sen bizi yolumuzdan uzak eyleme, biz yardım ve merhamet et bu kutlu yolculuk hürmetine.

TimeTürk